Az olyan angol melléknevek vagy jelzői értékű szószerkezetek, melyek angol mondatokban nem a jelzett szó előtt, hanem az után téve használatosak, a szótárban (ut.) rövidítéssel ellátva szerepelnek.

A magyar szótárfrás kialakult gyakorlatának megfelelően az ige-cimszók jelen idő egyes szám 3. személyű alakban találhatók, angol megfelelőjük pedig főnévi igenévi alakban, de to nélkül. A csillaggal megjelölt angol igék erős vagy rendhagyó ragozásúak. Az ilyen igék ábécésoros jegyzéke, rendhagyó alakjaikkal együtt az első függelékben található az 1149. lapon. A függelékben levő ige-táblázatban csak az erős és rendhagyó alapigéket (come, draw stb.) közli a szótár. Nem közli az igekötős erős stb. igéket (become, withdraw stb.), ha azok szótári alakja (múlt idő és múlt idejű melléknévi igenév) azonos az alapigékével. Nincs kitéve a csillag négy segédige, shall, will, tan, may mellett. Szószerkezetekben, példamondatokban levő angol erős stb. igék csak akkor kapnak csillagot, ha az adott szöveg-összefüggésben való mondattani szerepük ragozásukat lehetővé teszi.

Vastagbetűvel közli a szótár némely angol ige végmássalhangzóját. Az Így közölt gyenge igék (drop) a végmássalhangzó betűjét megkettőzik a múlt időben (dropped) és a jelen idejű melléknévi igenévben (dropping). Az erős és rendhagyó igék (begin) e betűt csak a jelen idejű melléknévi igenévben (beginning) kettőzik meg.

A szótár a két vagy többszótagú angol szavak hangsúlyát is jelzi a hangsúlyos configuration szótag magánhangzójának dőlt betűs szedésével. Dőlt betű nélküli angol szavak kiejtés szempontjából egyszótagúaknak tekintendők.

Némely olyan angol szónál, mely a kezdő nyelvtanulónak nehézséget szokott okozni, a szótár a szó vagy szótag kiejtését is közli szögletes zárójelben közvetlenül a szó után.

A hangsúly és a kiejtés jelölésénél a szótár általában Dániel Jones-nak An English Pronouncing Dictionary c. művét követi (1956. évi tizenegyedik kiadás). A kiejtési jelek azonosak a jelen szótár testvér-kötetét képező Angol—magyar kéziszótárban alkalmazott jelekkel, részletes magyarázatuk is ott található.

pic

•  Sokszor gondot okoznak az igeidők. A Present Perfect fordítása telemszerűen jelen vagy múlt idő, a szövegösszefüggés alapján.
Gyakran meglepő a múlt idő használata. Ilyen „gyanús” e_ ben vissza kell térni az előző sorokra, vagy továbbolvasni, hogy valakinek a nyilatkozatáról vagy véleményéről van-e szó. „he said ...” „... according to the report ...” Még egy „M. concluded ... women were committed to eating healthy food „M. azt a következtetést angol magyar szoftver-lokalizálás vonta le, hogy a nők jobban törődnek hogy...”
•   Az újságok nevét nem kell lefordítnia, különösen nem, ha a sz alapján forrásként szerepel. Az intézmények nevét viszont igen, ha megfelelő párjuk a magyarban. Határesetek mindig vannak, ilyen biztonság kedvéért az angol mellé odaírjuk a magyar budapest hungarian translation rates eur A szótár tartalmazza a „Home Office” jelentését, ami nem otthoni da. A „Health Department" sem egészségosztály!
•   A szótárhasználatról is szót kell ejteni. A hungarian technical translation szótár nem tartalmazza szó minden lehetséges jelentését. Ilyenkor a józan belátásra kei maszkodni, mert nem várunk el tökéletes irodalmi fordítást, de é tő fordítást igen. Próbálja meg csak a leírt magyar szöveget olvas" elképzelni, ön megértené-e azt az angol eredeti nélkül. Ha nem hungarian rechtstranslator budapest kifejezést kell választani. Az egynyelvű szótár szerepe még nem gé hangsúlyozott. Itt az illető szó értelmét megmagyarázzák, ill. mondattal illusztrálják, és ezek nyomán sokszor könnyebben rik” a helyes magyar kifejezés. Érdemes kipróbálni.
•   Végezetül néhány szót sorolunk fel, amelyek fordítása gyakran í csúszik a magyar változat hasonlósága miatt: academic - nem akadémikus, hanem tudós (főnév) claim - követelés, de legtöbbször állítás diet - diéta, de ugyanakkor étrend is dramatic - nem drámai, hanem alapvető, gyökeres figures - nem alakok, hanem számok, adatok hivatalos angol fordítás pestimre officer - pollce officer, rendőr és nem rendőrtiszt
offlcial - government offlcial, nem hivatalnok, hanem szakértő, tisztségviselő
poll - felmérés, közvélemény-kutatás, és nem szavazás report - nem riport, hanem jelentés sympathetic - nem szimpatikus, hanem együttérző

•              Ha a helységneveknek 19 ker angol fordítás vagy egyéb földrajzi neveknek létezik magyar megfelelőjük, akkor ezt kell alkalmazni. Az idegen nyelvű írásmódot — adott esetben transzliteráció vagy transzkripció formájában — megjegyzésben vagy magyarázatban kell megadni.
•              Ha a helységnevek, illetve földrajzi nevek időközben vagy korábban megváltoztak, és erről a fordítónak tudomása van, akkor megjegyzésben vagy magyarázatban a „korábban”, illetve a „jelenleg” megjelöléssel hozzá kell fűznie az új névhez a régi nevet (illetve fordítva).
•              A ragozással megváltoztatott neveket a fordításban alanyesetre, ill. hímnemű formára kell visszaalakítani. Ha egy név nyelvtani formája bizonytalan (pl. a szláv nyelveknél, mivel a tulajdonneveket ragozzák és az asszony-, illetve lányneveknek nőnemű végződésük van), erre megjegyzésben vagy magyarázatban kell utalni (pl.: „Egyéb lehetséges írásmódja: ...”).
•              Ha az idegen nyelvű személyneveknél a családi név és a keresztnév nem különböztethető meg egymástól egyértelműen, akkor a fordító a családnevet nagybetűs írással vagy aláhúzással jelezheti. Erre angol jogi fordítás ár ft megjegyzésben vagy magyarázó szövegben utalni kell.
Hatóságok megnevezései
Amennyiben a hatóság megnevezésének nincs célnyelvi megfelelője, át kell venni az
eredeti megnevezést (idézőjelben), angol magyar hangalámondás és azt megjegyzésben kell megmagyarázni.
Lakcím-adatok
A címben szereplő megnevezéseket nem kell lefordítani, de szükség esetén transzli­teráció vagy transzkripció útján át kell írni.

BACK