A kompetencia diadalútja

Tudás, készség, attitűd

A „kompetencia” kifejezés az elmúlt évek során gyakran felmerült az oktatáspolitikai vitákban

Mellette és ellene is törtek lándzsát. De mik is azok a kompetenciák, és miért váltanak ki német tanár 19. ker olykor túlzott indulatokat?

Társadalmunk egyre gyorsuló ütemben változik, az emberiség rendelkezésére álló tudás fénysebességgel gyarap­szik. Illúzió azt gondolni, hogy egy több száz éves intézményrendszer, mint amilyen az iskolarendszer, változatlan módon képes megfelelni a folyamatosan megújuló kihívásoknak.online német tanulás A média, az internet a kü­lönböző informális és árnyékoktatási formák - otthoni pluszórák - egyre inkább megtörik az iskolák egykori tudás- és műveltségátadó monopóliumát. Az oktatási rendszer több módon is megpróbál reagálni a változásokra. Az egyik, szinte minden szülő által megtapasztalt reakció, hogy egyre több ismeretet próbálnak átadni a diákoknak. Ki ne tapasztalta volna, hogy felső tagoza­tos gyereke olyan tananyaggal küzd, amellyel ő maga gimnazistakorában Ungarisch Transkreation (sem) találkozott?

Mára azonban szinte mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az ismeretek özönével képtelen lépést tartani az iskola. Egyértelmű tehát, hogy az iskolá­zás célját kell újradefiniálni. Ennek a kísérletnek a főszereplői a kompetenciák. Az oktatás kompetenciaalapú megközelítésének lényege az, hogy az iskolában elsajátított tudást, műveltséget nem tekinti önértéknek. Az iskola csak akkor éri el a célját, ha az átadott tudást a diák képes használni az életben. Ehhez alapvetően három dolog szükséges: maga a tudás, készség a tudás alkalmazására és megfelelő viszonyulás, attitűd. Az attitűd két szempontból is fontos összetevője a kompetenciának.

Egyrészt motivációs tényezőként: hiába vannak meg valakinek az ismeretei és készségei, ha nem akarja megoldani a feladatot. Másrészt iránytűként: az attitűdök döntik el, hogy az elsajátított ismereteket és készségeket orosz tanár ferencváros milyen célok megvalósítása érdekében használjuk fel.

Van új a NAT alatt?

Úgy tűnik, hogy a kompetencia versus tudás vita hazánkban nyug­vópontra jut. A magyar Nemzeti Alaptanterv (NAT) szinte teljes egé­szében a nyolc kulcskompetenciára épül. Jelenleg zajlik a NAT átdolgo­zása. Az EU kulcskompetenciái a NAT célrendszerében továbbra is szerepet kapnak, de a tanterv ponto­sabban fogja meghatározni a minden diáknak kötelezően elsajátítandó tudáselemeket, így próbálva egyen­súlyt teremteni a gazdaság részéről elvárt nemzetközi kompetenciák és a nemzeti értékeket hordozó tudás­anyag között.

pic

GYEREKKOR  • KOMPETENCIA

De hogyan teszi kezelhetővé a kompetencia céllá nemesítése a hatalmas információs áradatot, hiszen a pedagógiai kompetenciafelfogás-értelmezésben most már a tudáson kívül a készségek és az attitűdök fejlesztése is az iskola feladata? Úgy, hogy a kompetencia-központú oktatásban az alapismeretek tanítása mellett a tudáselsajátítás módszereire, a tanulás iránti pozitív attitűd kialakítására helyezik a hangsúlyt, ezzel biztosítva, hogy közös tudásbázis mellett mindenki érdeklődésének és képességeinek megfelelően gyarapítsa saját tudását.

A KOMPETENCIA DIADALÚTJA

A kompeten­cia kifejezés fantasztikus karriert online ungarisch unterricht futott be az elmúlt évtizedekben. Minden jelentősebb egyetem, és min­den nagyobb nemzetközi szervezet kidolgozta saját kompetenciarendszerét. Mára, bár az oktatás nem­zeti hatáskör, mégis az európai uniós intézmények által közzétett ajánlás a leginkább irányadó Európa legtöbb oktatási rendszerében.

Ez az ajánlás az egész életen át tartó tanulásra vonatkozik, vagyis születéstől a halálig bármilyen formális és informális tanulási terület célját igyekszik megragadni. Arra fókuszál, mi szükséges ahhoz, hogy valaki sikeres és boldog állampolgárrá, alkal­mazottá vagy éppen munkaadóvá váljon. Az ajánlás rögzíti, hogy a kompetenciák egymásba fonódnak, támogatják egymást, így adva politikai nyomatékot annak a több évszázados és ma már kutatásokkal is alátámasztott tapasztalatnak, hogy a különböző készségrendszerek fejlődése nem egymástól függet­len, például a zenetanulás éppúgy elősegítheti a matematikai készségek fejlődését, mint fordítva.

Drámai hatás a kompetenciákra

A drámapedagó­gia (a nevelés során színházi és dramatikus eszközöket alkalmazó pedagógiai módszer) orosz tanítás online területén dolgozó szakemberek hosszú ideje meggyőződéssel hisznek munkájuk hatékonyságában, ám mindeddig igen ritkán mérték ezt a hatást tudományos módsze­rekkel. A DICE (Dráma Improves Lisbon Key Competences in Education) projekt keretében tizenkét országban több ezer diák bevonásával vizsgálták meg, vajon a drámapedagógiai fog­lalkozásokon részt vevő diákok kompetenciái jobbak-e, mint hasonló hátterű, ugyanabba vagy nagyon hasonló iskolába járó, csak ép­pen drámapedagógiai foglalkozásban nem részesülő társaik kompetenciái. A tapasztalt különbség még a kutatókat is meglepte. Mind az öt vizsgált kulcs­kompetencia-területen (anyanyelvi kommunikáció; tanulás tanulása; személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák, állampolgári kompetencia; vállalkozói kompetencia és kulturális kifejezőképesség) jelentősen jobb eredményeket produkáltak a hagyományos oktatás részeként vagy amellett drámapedagógiai foglal­kozásokon is részt vevő diákok. Mindemellett a drámapedagógiában részesülő diákok iskolai feladataikban is több örömöt lelnek.

Tangram ist ein kommunikatives und systematisches Lehrwerk: Es ist dem Globallernziel „kommunikative Kompetenz” und der Leitidee eines kommunikativen Unterrichts verpflichtet. Nicht nur die Hör- und Lesetexte, auch die vielfaltigen Übungen in Kursbuch und Arbeitsbuch orientieren sich an lebendiger Alltagssprache und fordern die Lernenden zur kreativen ungarisch privat sprachkurs budapest Auseinandersetzung mit den Inhalten und der Sprache heraus. Zugleich bietet Tangram klare Strukturen und vielfältige Lernhilfen - Infoboxen zum Sprachgebrauch, eine Zusammenfassung des neuen Lernstoffs jeder Lektion, die Markierung von Satzakzent und Intonation, ein klares Verweissystem.

Tangram ist transparent und flexibel: Der Aufbau der Lektionen orientiert sich am Unterrichtsverlauf und ist so für Lehrende und Lernende leicht nachvollziehbar. Jede Lektion ist in mehrere Sequenzen unterteilt, jede ungarischkurs budapest Sequenz behandelt einen thematischen Aspekt in einem kompletten methodischen Zyklus: Präsentation neuer Sprache im Kontext mit inhaltsbezogenen Aufgaben, Herausarbeitung von neuem Wortschatz und neuen Strukturen nach dem Prinzip der gelenkten Selbstentdeckung, freie Anwendung mit teilnehmerorientierten Aufgabenstellungen in Rollenspielen oder Gesprächen. Die mehr oder weniger intensive Einbeziehung des Arbeitsbuchs in den Unterricht und die ausführlichen Lehrerbuchhinweise ermöglichen eine für verschiedene Zielgruppen differenzierte Unterrichtsplanung.

Tangram setzt neue Akzente: ein systematisches Training der Grundfertigkeiten (Hör- und Leseverstehen, Sprechen und Schreiben) von Anfang an, eine ausgewogene Mischung von imitativen und kognitiven Elementen, eine teilnehmerorientierte Wortschatz- und Grammatikarbeit, eine in die Lehrwerksprogression eingepasste Schulung von Aussprache und Intonation sowie die Einübung von für das selbständige Lernen wichtigen Lerntechniken. Damit ermöglicht Tangram unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und wird den Bedürfnissen verschiedener Lernertypen gerecht.

Feste Bestandteile in jeder Lektion von Kursbuch und Arbeitsbuch erleichtern die Orientierung beim Umgang mit Sprache und Lehrwerk:

Der Ton macht die Musik ist die Begegnung mit der Klangwelt der deutschen Sprache: im Kursbuch mit Raps, Liedern und Keimen, die Wortschatz und Strukturen der jeweiligen Lektion noch einmal in kreativ-spielerischer Form umwälzen und durch starke Rhythmisierung den Charakter des Deutschen als akzentzählende Sprache betonen, im Arbeitsbuch mit einem systematischen Training von Einzellauten im Kontext von Wörtern, Sätzen, kleinen Dialogen und Versen, unter Berücksichtigung der Beziehungen zwischen Schreibung und Aussprache, und abgestimmt auf Wortschatz und Strukturen der bisherigen Lektionen. Wenn Sie sprachhomogene Gruppen unterrichten, können Sie sich bei der Behandlung dieser Übungen natürlich auf die Laute beschränken, die Ihren TN Schwierigkeiten machen.

Zwischen den Zeilen geht bereits von der ersten Lektion an sehr behutsam auf verschiedene Nuancen und Varianten der deutschen Sprache ein (z.B. Wie sage ich Telefonnummern und Namen?, Was macht Fragen freundlich?, Gebrauch von Partikeln). Wichtige Sprachphänomene werden hier noch einmal aufgegriffen und bewusst gemacht.

BACK